Phát hành phiên bản V 5.18.7 ngày 30/01/2020. Các ứng dụng đã xuất bản trước ngày 21/01/2020 cần tạo lại Mã nguồn và Xuất bản phiên bản mới.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365: +84.904.528.731 - +84.975.839.731 - +84.914.799.931


Phát hành phiên bản V 5.18.7 ngày 30/01/2020. Các ứng dụng đã xuất bản trước ngày 21/01/2020 cần tạo lại Mã nguồn và Xuất bản phiên bản mới.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365: +84.904.528.731 - +84.975.839.731 - +84.914.799.931